На 16.08.2023г., „ЛОДИС ИНВЕСТ“ ЕООД подписа договор BG06RDNP001-4.015-0298-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“, с предмет изпълнение на проект: „Модернизация и разширяване на технологичния и продуктовия капацитет на млекопреработващо предприятие “Дядо Либен“ в гр. Копривщица и СМР на лПСОВ“ ".

Проектът е насочена към разширение на дейността на кандидата чрез въвеждане на нови технологии и по-добро използване на факторите на производство чрез внедряване на иновативни и съвременни технологии с цел повишаване на конкурентоспособността на дейността му и устойчиво и цифрово икономическо възстановяване. След реализацията на инвестицията и въвеждането в експлоатация на закупуваните активи, в млекопреработвателното предприятие на кандидата ще бъде въведено автоматизирано и високопроизводително оборудване, ще се построи пречиствателна станция за отпадни води. Проектът ще се осъществи със средства по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, като общата сума на инвестицията е 3 256 199.1лв., от които 1 628 099.54 лв. безвъзмездна финансова помощ и 1 628 099.54 лв. собствено съфинансиране.


Цели на проекта:
- по-добро използване на факторите за производство;
- въвеждане на нови продукти, процеси и технологии;
- подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
- устойчиво и цифрово икономическо възстановяване.


Резултати:
- внедряване на нови мощности и продукти;
- повишаване на конкурентоспособността на кандидата;
- създаване на устойчива заетост, включително на територията на селските райони на страната;
- устойчиво и цифрово икономическо възстановяване;
- внедряване на иновативни технологии, модернизация и автоматизация на производствените процеси;
- по-лесна проследимост на производствения цикъл и гарантиране качеството на продуктите;

 
Сертификат

Lacrima е серифицирана по International Food Standard (IFS) – най-високия международен стандарт за безопасност и качество. Спазването на стандарта се гарантира от международно одитиране.

 
Сертификат

През 2014 г. краве сирене Lacrima и овче сирене Lacrima бяха отличени със златни медали на Международния специализиран форум “Светът на млякото”.

 
white cheese medal
white cheese medal